Bài viết này tôi xin tổng hợp lại 1 số thông tin lưu ý cũng như lỗi trong quá trình triển khai, chuyển đổi của mô hình Hybrid Exchange: 1. ERROR HYBRID CONFIGURATION WIZARD – HasMailboxManagerSettings ERROR: